Untitled Document
 
Untitled Document
 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยประทานประจำปี 2004(Yamaha Thailand Music Festival 2004)

 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  อิเลคโทน  Ensembel รุ่นจิ๋ว
 ได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ /เกียรติบัตร  /ทุนการศึกษา 15,000 บาท
  1.  เด็กหญิงธนพร มณฑีรรัตน์ 
  2.  เด็กหญิงเกวลิน หิรัณจารุกร 
  3.  เด็กหญิงจีรภัทร อิทธิพัฒนากุล 
  4.  เด็กหญิงธันยมัย อนันต์ภควัต 
  5.  เด็กหญิงชนนิกานต์ แซ่ลี้
  6.  เด็กหญิงนันทลักษณ์ ทองงาม
  7.  เด็กหญิงนิษก์นิภา วราหลิน
  8.  เด็กหญิงวริณญ์ ชิยารัชต์
 

วันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2010
Copyright 2010 SKN SCHOOL All Right Reserved., | Design CMZONE
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย