Untitled Document
 
Untitled Document
 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยประทานประจำปี 2003(Yamaha Thailand Music Festival 2003)

 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  อิเลคโทน  เดี่ยว รุ่นเล็ก
 ได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ /เกียรติบัตร  /ทุนการศึกษา
  1.  เด็กหญิงลลิตา ทิพย์อุ่น

- รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  อิเลคโทน Ensemble   รุ่นเล็ก
 ได้รับรางวัลถ้วยประทานทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ /เกียรติบัตร  /ทุนการศึกษา
 วง  Jazz Kid เพลง My favorite thing
  1.  เด็กชายอินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์
  2. เด็กชายนัทธ์  สุดสวงค์
  3.  เด็กหญิงศนิปรียา วราหลิน
  4.  เด็กหญิงชนาพัทธ์ สัจจะวาที
  5.  เด็กหญิงฐิติมาพร โสภามัง
  6.  เด็กชายพชร  หาญสมุทร์
  7.  เด็กหญิงเกวลิน วรรธนัจฉริยา
  8.  เด็กชายอธิบดินทร์ เจตต์มะณีรัตน์

- รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง  อิเลคโทน Ensemble   รุ่นกลาง
 ได้รับรางวัลถ้วยประทานทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ /เกียรติบัตร  /ทุนการศึกษา
 วง  Devil dance
  1.  เด็กชายทัตพงศ์ สัจจะวาที
  2. เด็กชายกิตติพล สัจจะวาที
  3.  เด็กหญิงวริศรา สุดสวงค์
  4.  เด็กหญิงปลื้มกมล ขุนสมุทร์
  5.  เด็กหญิงสริตา เพชรทองพูน
  6.  เด็กหญิงกนกภรณ์ ขุนสมุทร์
  7.  เด็กชายธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ
 


 

วันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2010
Copyright 2010 SKN SCHOOL All Right Reserved., | Design CMZONE
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย