Untitled Document
 
Untitled Document
 

  โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์ และ โรงเรียนดนตร ียามาฮ่า เชียงราย
ก่อตั้งและดำเนินกิจการโดยกลุ่มคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเรียนการสอนดนตรีมาก่วา 30 ปีโดยได้ร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า
(สยามกลการ) และโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายทั่วทุกภาคกว่า 70 แห่ง สร้างสรร
เยาวชน ที่มีคุณภาพสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริม
บุคคลิกภาพและจิตใจที่อ่อนโยนพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประสบความสำเร็จทั้งใน
ชีวิตครอบครัวและการงานโดยปรารถนาที่จะเห็น เยาวชนของชาติเติบใหญ่เป็น
บุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและต่อสังคม

  ปัจจุบันสถาบันดนตรียามาฮ่า และ โรงเรียนดนตรีในเครือข่ายทั่ว
ประเทศมีนักเรียนประมาณ 30,000 คนและตลอด 40 ปีที่ผ่านมามีผู้ที่สำเร็จการ
ศึกษาไปแล้ว กว่า 500,000 คน

   "คุณภาพเยาวชนเริ่มต้นที่บ้านสานต่อที่เรา เราเสริมสร้างเยาวชนด้วยดนตรี"โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์ / อาคาร EQ SQUARE
121/9 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
Tel./Fax. 053-285288 , 053-274844
E-mail : info@yamaha-music-chiangmai.com , ctcmusichouse@yahoo.com
Name :
E-Mail :
Phone :
Subject :
Message :
         
 
    คณะผู้บริหารและครู

 

โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์ 2 / อาคาร EQ MALL
100 ถนนแก้วนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
Tel./Fax. 053-245191-2

โชว์รูม BEAT SPOT
ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
Tel./Fax. 053-278424

โรงเรียนดนตรี สยามกลการ เชียงราย / อาคาร สามัคคีเซ็นเตอร์
393/9 ถนนบรรพปราการ ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
Tel./Fax. 053-717121-2

Copyright 2010 SKN SCHOOL All Right Reserved., | Design CMZONE
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า นครพิงค์
 โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เชียงราย